آموزش موشن گرافیک: موشن گرافی چیست؟

ماهیت موشن گرافیک را می‌توانید از نام آن Motion+Graphics دریافت کنید: موشن گرافیک یا گرافیک متحرک، مجموعه‌ای از المان‌های گرافیکی است که ایستا نیستند و حرکت دارند. یک تعریف خوب برای موشن گرافیک عبارت است از: استفاده از دانش طراحی در کنار المان‌های مکان و زمان به این معنی که در طراحی یک پوستر یا […]