طراحی ساده فهرست‌ها (منوها)

تعاملی بودن. سازگاری. طراحی مینیمال. این ها کلماتی هستند که در زمان حرف زدن راجب به طراحی وب بیشتر به گوش می خورند. اما در این لیست جای کلمه ای خالی است. سادگی.  یک منو ساده، عنصری بسیار مهم در طراحی وب به شمار می آید. سادگی ترکیبی از بهترین صفات راجب به تعاملی بودن […]